The last info about bulletin "Phillit".
Svarbi pastaba:
Tai – paskutinis "Phillit" numeris.
Ačiū, jums, Gediminai ir Philip’ai už bendradarbiavimą ir nuoširdžią pagalbą!
Sėkmės filatelijoje -
Antanas

Tiems, kurie ateityje norėtų papasakoti kažką svarbaus apie Lietuvos filateliją kitiems filatelistams – interneto svetainė www.lituanica.eu visada atvira. Ten yra pakankamai daug vietos jūsų straipsniams, pastaboms, nuotraukoms, viskam kas gali būti įdomu tiems, kas domisi Lietuvos filatelija.
Rašykite: shop@lituanica.eu

Important note:
Please take into account – this is the last issue of the ”Phillit”, so don’t send membership payments for the year 2014.
Thank you, Gediminas Lakiūnas and Philip Robinson for cooperation!
Good luck for you -
Antanas Jankauskas For those, who would like to tell something about Lithuanian philately to other philatelists in a future –
internet site www.lithuania.eu is always opened.
There are plenty of space for articles, notes and pictures, whatever interesting you want to show or tell to others.
Email: shop@lituanica.euManau, kad yra gera proga prisiminti, kas buvo nuveikta per 21 metus.
Filatelistų klubas buvo įkurtas 1992 m. rudenį. Klubas – virtualus, jo nariai nė karto nebuvo susirinkę, o bendravo tik per klubo leidžiamą biuletenį. Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos filatelistai jautė didžiulį poreikį bendrauti su užsienio filatelistais, interneto tuomet dar nebuvo, todėl pirmieji „Phillit‘o“ („Philately of Lithuania“ sutrumpinimas) numeriai buvo pilni adresų ir skelbimų apie ieškomus kontaktus su besidominčiais Lietuvos filatelija užsienyje.
Visuose „Phillit“ numeriuose buvo pristatomi nauji Lietuvos pašto ženklai. Vienu metu, padedant Vyčiui Vabalui, pristatinėjome ir estiškų bei latviškų ženklų naujienas. Deja, pasirodė, kad šių šalių pašto ženklai Lietuvoje nėra populiarūs, todėl rubriką „Nauji Estijos ir Latvijos pašto ženklai“ teko uždaryti.
Vėliau, patarus mano geram bičiuliui ir bendradarbiui a.a. Mindaugui Paviloniui, pradedant septintu numeriu nedrąsiai, po vieną kitą žinutę, pradėjome publikuoti informaciją ne tik apie pačius naujausius, ką tik išleistus, bet savo pastebėjimus apie senuosius Lietuvos pašto ženklus. 1998 metais pasitarus su kolegomis, klubas buvo pavadintas „Lituanica“, buvo įvestas skyrelis LITUANICA. Jame pradėta talpinti kitų šalių filatelinė medžiaga, susijusi su Lietuva, jos žmonėmis ir įvykiais Lietuvoje.
Nuo Nr. 16 buvo pakeista klubo emblema – „išskrido“ pašto balandis, jo vietą tvirtai užėmė „šapirografas“, kuris niekam neužleidžia vietos iki šiol.
Biuletenio 16-tame numeryje buvo paskelbti tyrinėjimai apie tarpukario Lietuvos pašto ženklų vandens žymes, jų pozicijas. Iki to laiko niekas nebuvo pastebėjęs, kad „zigzaginės linijos“ yra ir vertikalios ir horizontalios, o „parketas“ turi net keturias skirtingas pozicijas. Tai paskatino kolegas daugiau dėmesio ir laiko skirti tyrinėjimams, nes paaiškėjo, kad Lietuvos filatelijoje dar yra nemažai netyrinėtų klausimų, kad ne viskas sudėta į tuo metu žinomus pašto ženklų katalogus.
Gana populiarus buvo skyrelis, kuriame buvo pateikiama informacija apie filatelinius aukcionus, jų lietuviškos filatelijos retenybes, galutines kainas. Skyrelis „numirė“ natūralia mirtimi, kai aukcionų rengėjai pradėjo savo katalogus ir aukcionų rezultatus skelbti internete. Juos „kartoti“ biuletenyje nebebuvo prasmės. Seniau įvykusių aukcionų medžiaga internete labai dažnai jau būna ištrinta ir nebeprieinama. Senesniuose Phillito numeriuose ją rasti galima.
Phillit‘ui per visus šiuos dvidešimt metų talkino (pagal autorių pirmo straipsnio pasirodymo eilę):
Antanas Jankauskas, Mindaugas Pavilionis, Eduardas Tornau, Vytis Vabalas, Ričardas Vainora, Edmundas Liesis, Leonas Veržbolauskas, Valentinas Žilys, Gediminas Karpavičius, Eugenijus Užpuras, Vytautas Doniela, Antanas Burkus, Donatas Butkus, Ramūnas Satkauskas, Stephen Williams, Ron Yankowski, Antanas Supronas, Algis Preikša, Arnoldas Poliakovas, Lou Merkys, Justinas Sajauskas, Almantas Stakaitis, Vytautas Pletkus, Vladas Miežanskas, Vytautas Namikas, Miron Lamm, Gediminas Lakiūnas, Eduardas Horbačauskas, Petras Čerskis, Vesma Grinfelds, Zenonas Žebrauskas, Steve Kovalsky, Keimpe Leenstra, Henrikas Kebeikis, Michel Lukas, Jan Kaptein, Jonas Linkevičius, Mart Aru, Sigitas Sakalinskas, Eduardas Martinas, Udo Klein, Riina Nedzelskienė, Algirdas Kulys, Mečislovas Kereševičius, Vytautas Valantinas, Tomas Rimdeika, Ruud van Wijnen, Nerijus Jurkonis, Vygintas Bubnys, Viktoras Kirilovas, Bernhard Fels, Jonas Variakojis, Violeta Rutkauskienė, Arūnas Banionis, Martin Bechstedt, Arūnas Sakalauskas, Perpetua Dumšienė, Juozas Urbonas, Gerardo Inhester, Hirotaka Araki, Armin Blase, Vitaly Geyfman, Julija Normantienė, Thomas Radzuweit-Radziuvaitis, Darius Liutikas.
Ypatingą ačiū tariu biuletenio redaktoriams Gediminui Lakiūnui ir Philip‘ui Robinson‘ui.
Biuletenio leidyba kainavo gana nemažai laiko ir išlaidų. Klubo narių nario mokestis, kurį dažnas mokėti pamiršdavo, išlaidų nepadengdavo. Jei ne geradariai Alė ir Vytautas Namikai, Vytautas Doniela, Hirotaka Araki, Stephen Pegg, Juozas Liubinskas, a.a. Vytautas Valantinas bei kiti, kurie parėmė biuletenio išleidimą, biuletenis tikriausiai jau būtų „numiręs“.
Tikiuosi, kad biuletenyje paskelbta filatelinė informacija filatelistams buvo naudinga.
Pagarbiai-
Phillit leidėjas - Antanas Jankauskas


You have in your hands the 60th issue of Phillit.
I think it is a good opportunity to remember what has been done in 21 year.
The philatelic club was founded in the autumn of 1992. The members of this virtual club have never been assembled together. Communication was only through the bulletin. After the restoration of the independence of Lithuania, philatelists felt a great need to communicate with foreign philatelists; at that time the Internet did not exist and therefore the first "Phillit" (“Philatey of Lithuania "acronym) was full of addresses, notices about contacts wanted with people abroad interested in Lithuanian philately.
New Lithuanian postage stamps have been presented in all PHILLIT bulletins. At one time, with the help of Vytis Vabalas, Estonian and Latvian stamp news was presented as well. Unfortunately, it turned out that the stamps of these countries were of little interest in Lithuania, so the heading "New Estonian and Latvian stamps" was closed.
Later, on the advice of my good friend and colleague Mindaugas Pavilonis, starting with the seventh number we started to publish information not only about the most recent, just released stamps, but also our observations on old Lithuanian stamps. In 1998, after consultation with our colleagues, the club was named “Lituanica” and a LITUANICA section was introduced. There was information about philatelic material related to Lithuania, its people and events in Lithuania.
Since the 16th issue the club’s “postal dove” emblem was removed and replaced by "šapirografas” (Telšiai local stamp), which is still in use now.
In the 16th edition of the bulletin a study of water marks of the pre-war printed stamps and their positions was published. Until then, no one had noticed that the "zig-zag lines" are vertical and the horizontal, while the “parquetry” has a total of four different positions. This prompted colleagues to devote more attention and time for study, since it appears that in Lithuanian philately there are still a number of questions that have not been studied, and that Lithuanian postage stamp catalogues do not have all the details listed.
Quite popular was the section which provided information on philatelic auctions with former Lithuanian philatelic rarities, final auction prices. This "died" a natural death when the auction organisers began to publish their catalogues and auction results online via the Internet, so a "repeat" in the bulletin no longer made sense. Although, trying to find previously sold auction material, very often, it has already been deleted and no longer available. And what is left of the listing pages can now if necessary be found by browsing.
Phillit through all these twenty years has been assisted by the folllowing (in order from the first article to appear):
Antanas Jankauskas, Mindaugas Pavilionis, Eduardas Tornau, Vytis Vabalas, Ričardas Vainora, Edmundas Liesis, Leonas Veržbolauskas, Valentinas Žilys, Gediminas Karpavičius, Eugenijus Užpuras, Vytautas Doniela, Antanas Burkus, Donatas Butkus, Ramūnas Satkauskas, Stephen Williams, Ron Yankowski, Antanas Supronas, Antanas Preikša, Arnoldas Poliakovas, Lou Merkys, Justinas Sajauskas, Almantas Stakaitis, Vytautas Pletkus, Vladas Miežanskas, Vytautas Namikas, Miron Lamm, Gediminas Lakiūnas, Edvardas Horbačauskas, Petras Čerskis, Vesma Grinfelds, Zenonas Žebrauskas, Steve Kowalski, Keimpe Leenstra, Henrikas Kebeikis, Michel Lucas, Jan Kaptein, Jonas Linkevicius, Mart Aru, Sigitas Sakalinskas, Edvardas Martinas, Udo Klein, Riina Nedzelskienė, Algirdas Kulys, Mečislovas Kereševičius, Vytautas Valantinas, Tomas Rimdeika, Ruud van Wijnen, Nerijus Jurkonis, Vygintas Bubnys, Viktoras Kirilovas, Bernhard Fels, Jonas Variakojis, Violeta Rutkauskienė, Arūnas Banionis, Martin Bechstedt, Arūnas Sakalauskas, Perpetua Dumšienė, Juozas Urbonas, Gerardo Inhester, Hirotaka Araki, Armin Blase, Vitaly Geyfman, Julija Normantienė, Thomas Radzuweit-Radziuvaitis, Darius Liutikas.
I would like to thank Gediminas Lakiūnas and Philip Robinson, who edited the newsletter’s language.
Bulletin publishing costs quite a lot of time and expense. Members of the club often forgot to pay the membership fee, which in practice does not cover expenses. Without the benefactors Ale and Vytautas Namikas, Vytautas Doniela, Hirotaka Araki, Stephen Pegg, Juozas Liubinskas, Vytautas Valantinas, Eduardas Martinas and others who supported the release of the bulletin, the bulletin would probably have "died" long ago.
I hope that the philatelic information made public in the bulletin has been useful for you.
Sincerely,
Antanas Jankauskas
Pubisher and editor of Phillit